ေမာသွ်မ္း(ခ)တုိင္းေမာ၀္

ေမာသွ်မ္း(ခ)တုိင္းေမာ၀္

November 13, 2013 at 4:29pm

Ãေခ်ာအလွပုိသူ ေမာႏွမပ်ဳိျဖဴ နမ့္ေမာျမစ္ကုိ အမွီျပဳ၍ (ယခုေရႊလီ) သွ်မ္းႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ AD -649 တြင္ အေရွ႕ဘက္ နန္ခ်ဳိသွ်မ္း ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး၏ သွ်မ္းျပည္ေထာင္စု (၉)ခုတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္ နန္ခ်ဳိ ဧရာဇ္ ခြန္လူဖုန္း (AD -753 – 763 )ေမာသွ်မ္းကုိး ျပည္ေထာင္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ
၁။ မုိးေကာင္း = ၉၉ၿမိဳ႕ ၂။ မိုးညွင္း = ၃၇ၿမိဳ႕ ၃။ ေသာင္သြတ္ = ၂၈ၿမဳိ႕ ၄။ မုိးမိတ္ = ၄၉ၿမိဳ႕ ၅။ သိႏၷီ = ၄၉ၿမိဴ႕ ၆။ သီေပါ = ၂၉ၿမိဳ႕ ၇။ မုိးနဲ = ၃၇ၿမိဳ႕ ၈။ ေညာင္ေရႊ = ၃၉ၿမိဳ႕ နန္ခ်ဳိ သွ်မ္းဧကရာဇ္မင္းဆက္ (AD 650-1252 ) ေနွာင္း၌တစ္ဦး၊ ေမာသွ်မ္းတုိင္းျပည္ စယ္လန္႔ ဧကရာဇ္မင္းဆက္ (AD 1300-1772 ) ၌တစ္ဦး၊ မုိးညွင္းမင္းတရားႀကီး စ၀္ေစာလုံ၏သား အာ၀နန္းရွင္ သုိဟန္ဘြား (AD 1505-1547 ) ကတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔အားလုံးသည္ “ဆုိ” မင္းႏြယ္၀င္မ်ားမွ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေမဂ်ာေဒးဗစ္ ေရးသားေသာ ယူနန္ျပည္စာအုပ္တြင္ ယူနန္သည္ သွ်မ္းေ၀ါဟာရ ျဖစ္ေၾကာင္း ယူနန္-ေနထုိင္သည္၊ နမ္-မ်ားျပားျခင္း။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ယူနန္မ်ားျပား က်ယ္ျပန္႔စြာေနထုိင္ေသာ လူမ်ဳိးတုိ႔ေနရာ၊ ျပည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုိလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ အေနာက္ဖက္ အာသံသုိ႔တုိင္ေအာင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထုိင္ခဲ့ဲၾကေၾကာင္း (၁၃)ရာစုတြင္ အာသံကုုိ သိမ္းပုိက္ၿပီး အာဟုမၼမင္းဆက္ ကုိတည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း အာဟုမၼပူရံဂ်ီေခၚ အဟုမၼသမုိင္း တြင္ေရးသားထားသည္။ ယေန႔တရုတ္ျပည္ ယူနန္နယ္တြင္ ေနထုိင္ၾကၿပီး နမ့္ေမာျမစ္ကုိ အမွီျပဳ၍ေနထုိင္ ွ်မ္းမ်ားကုိ ေမာသွ်မ္း ဟုေခၚဆုိပါသည္။
ေမာသွ်မ္း(ခ)တုိင္းေမာ သုံးစြဲေသာ ဗ်ည္းအကၡရာ အနာဂတ္သွ်မ္းလူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကုိ ကာကြယ္ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရင္ အခ်င္းခ်င္း ရုိင္းပင္ကူညီ လက္တြဲလုပ္ကုိင္ ႏုိင္ၾကပါေစ။
http://shanniyouth.blogspot.com/2010/04/blog-post_06.html

*သွ်မ္းႀကီး (ခ) တိုင္းလံု (ခ) တိုင္းယိုင္

*သွ်မ္းႀကီး (ခ) တိုင္းလံု (ခ) တိုင္းယိုင္

November 13, 2013 at 4:33pm
သွ်မ္းႀကီးတို႔သည္ သွ်မ္းျပည္နယ္ အႏွံ႔အျပားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ တို႔တြင္ လည္းေကာင္း ေနထိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သွ်မ္းၾကာ ဗမာျဖစ္ ဆို႔သည့္အတိုင္း သွ်မ္းမ်ားသည္ ဗမာ ျဖစ္ကုန္ၾကသည္လဲ ရွိသည္။ သွ်မ္းႀကီးတို႔သည္ အိုက္ေလာဝ္ Ai-Lao တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ခန္႔က တရုတ္တို႔ကို စစ္ရွံဳးၿပီး သံလြင္ျမစ္၊ ဧရာဝတီျမစ္အတိုင္း စုန္ဆင္းလာခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္။ နန္ေခ်ာင္ ေခတ္တြင္ သွ်မ္းႀကီးတို႔သည္ မိန္းမင္းဆက္ (Mong Dynasty) မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး နန္ေခ်ာင္ ထီးနန္းကို စိုက္ထူခဲ့ၾက သူမ်ားျဖစ္သည္။ လံုႏိုင္ငံေတာ္မွ လာေသာ သွ်မ္းမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ တိုင္းလံု (သွ်မ္းႀကီး) ဟုေခၚသည္။ ံု သည္ သွ်မ္းစကားတြင္ ႀကီးသည္ ဟုအဓိပၸာယ္ရသည္။ ယိုင္ သည္လဲ ႀကီးသည္ဟု အဓိပၸာယ္ရသျဖင့္ သွ်မ္းႀကီးကို တုိင္းယိုင္ ဟုလဲေခၚသည္။ ၎တုိင္းလုံတုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာသာသက္၀င္ ယုံၾကည္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။
သွ်မ္းႀကီး (ခ) တုိင္းလုံတုိ႔ သုံးစြဲေသာ ဗ်ည္းအကၡရာအနာဂတ္သွ်မ္းလူမယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကုိ ကာကြယ္ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရင္ အခ်င္းခ်င္း ရုိင္းပင္ကူညီ လက္တြဲလုပ္ကုိင္ ႏုိင္ၾကပါေစ။
ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္  "۩"http://shanniyouth.blogspot.com/2010/03/blog-post_4000.html

အာသံသွ်မ္း (တုိင္းအာဆန္)

အာသံသွ်မ္း (တုိင္းအာဆန္)

November 13, 2013 at 4:37pm
အာသံသွ်မ္းမ်ား (သုိ႔) တုိင္းအာဆန္ ကုန္းေဘာင္ ရာဇ၀င္အရ ေရႊလီျမစ္အထက္၊ လက္ယာဘက္ကမ္းရွိ (မႈ- အန္- ေမာ) မုိင္းေမာ၀္ နယ္တြင္ ထီးနန္းစုိးစံေသာ ေစာ္ဘြားမ်ားမွစ၍ သွ်မ္းျပည္ေထာင္စုမ်ားပ်ံ႕ ပြားခဲ့သည္။ ထုိျပည္ေထာင္စု အားလုံးကုိ မုိင္းေမ၀္ ျပည္ေထာင္စု ေခၚတြင္သည္ဟု သိရသည။္ ေမဂ်ာေဒးဗစ္ ေရးသားေသာ ယူနန္ျပည္စာအုပ္တြင္ ယူနန္သည္ သွ်မ္းေ၀ါဟာရ ျဖစ္ေၾကာင္း ယူနန္-ေနထုိင္သည္၊ နမ္-မ်ားျပားျခင္း။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ယူနန္မ်ားျပား က်ယ္ျပန္႔စြာေနထုိင္ေသာ လူမ်ဳိးတုိ႔ေနရာ၊ ျပည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုိလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ အေနာက္ဖက္ အာသံသုိ႔တုိင္ေအာင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထုိင္ခဲ့ဲၾကေၾကာင္း (၁၃)ရာစုတြင္ အာသံကုုိ သိမ္းပုိက္ၿပီး အာဟုမၼမင္းဆက္ ကုိတည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း အာဟုမၼပူရံဂ်ီေခၚ အဟုမၼသမုိင္း တြင္ေရးသားထားသည္။ ၎ အာဟုမၼမင္းဆက္ တည္ေထာင္စဥ္ သြားေရာက္ေနထုိင္ၾကေသာ သွ်မ္းကုိ အာသံသွ်မ္း သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းအာဆန္ဟုေခၚသည္။
အာသံသွ်မ္း(ခ) တုိင္းအာဟုမ္ တုိ႔သုံးစြဲေသာ ဗ်ည္းအကၡရာ အနာဂတ္သွ်မ္းလူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကုိ ကာကြယ္ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရင္ အခ်င္းခ်င္း ရုိင္းပင္ကူညီ လက္တြဲလုပ္ကုိင္ ႏုိင္ၾကပါေစ။ တုိင္းဖွါေကး (တုိင္းအာဆန္)၊အာသံသွ်မ္းမ်ားဆင္တက္လါပုံ

ခႏၱီးသွ်မ္း(တုိင္းခႏၲီး)

ခႏၱီးသွ်မ္း(တုိင္းခႏၲီး)

November 13, 2013 at 4:39pm
àခႏၱီးသွ်မ္း (တုိင္းခႏၲီး) ျမန္မာအစ -တေကာင္းက ဟုဆုိရာ၌ တေကာင္းသည္ သွ်မ္းဘာသာစကားျဖစ္ သည္။ တာ-ဆိပ္ကမ္း ၊ ေကာင္း - အစုအပုံ ျဖစ္၍ “စုပုံသည္” ဟုအဓိပၸာယ္ရွိသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိဆင္းသက္ၿပီး “အစုလုက္အပုံလုိက္ ေနထုိင္ရာဆိပ္ကမ္း” ဟု ဆုိလု္ိရင္းျဖစ္သည္။ တေကာင္းသည္ သွ်မ္းတုိ႔ မွည့္ေခၚခဲ့ေသာအမည္၊ သွ်မ္းတိုိ႔စတင္ ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး သွ်မ္းတုိ႔ တည္ခဲ့ေသာၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ တေကာင္သုိ႔ “သာကီ၀င္မင္းမ်ဳိး အဘိရာဇာ မေရာက္မီကပင္ သွ်မ္းတုိ႔ေရာက္ရွိ ေနထုိင္ၿပီးျဖစ္သည္။
ဟူးေကာင္းလြင္ျပင္ေဒသသည္-ပတ္ကြိဳင္ေတာင္တန္းႀကီးႏွင့္ ရုိးမ ေတာင္တန္းမ်ား ၀န္းရံလ်က္ ရွိိသည္။ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေခၚ တိဘက္၊ အေရွ႕ ဘက္တြင္ နန္ေခ်ာင္ႏုိင္ငံ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ မာဂဓေသဒတုိ႔ ေပါက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ ေခၚသလႅာ၀တီျမစ္ႏွင့္ ေခၚ ဧရာ၀တီျမစ္ဖ်ားခံရာေနရာလည္းျဖစ္ သည္။ AD -9 ရာစုတြင္ ဟူးေကာင္းလြင္ျပင္၌ မုံးေနသွ်မ္း မ်ားေရာက္ရွိေန ၾကၿပီးျဖစ္သည္ ဟုမွတ္တမ္းမ်ား၌ေဖာ္ျပသည္။ သွ်မ္းတုိ႔သည္ ခရစ္မေပၚမီကပင္ ေ၀သာ လီ၊ ဆာဒီယ၊ တိဘက္သုိ႔ ေရာက္ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ထုိကာလႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ပင္ ဟူးေကာင္းလြင္သုိ႔ေရာက္ရွိလာၾကေပသည္။ AD -13 ရာစုတြင္ မုံးေစခြန္သွ်မ္းမ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး မုံးေနသွ်မ္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းမိကာ ခႏၲီးသွ်မ္းေခၚ ခႏၲီးေဒသေနသွ်မ္း ျဖစ္လာသည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားကဆုိသည္။ ဟူးေကာင္းလြင္ျပင္ေဒသမွ ထြက္ခြာခဲ့ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ လတၱီတြဒ္ ၂၆ ံ ၃၆” ႏွင့္ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၆ ံ ၃၀” ၾကား၊ ဟူးေကာင္းေတာင္ၾကားရွိ နိမ္ျပင္ (Neng Pyin ) ေဒသတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ားလည္းရွိသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ေတာင္ဘက္ ပယင္းတြင္းရွိရာ သုိ႔ေရာက္ရွိၿပီး၊ အခ်ဳိ႕မွာ ကင္းေတာ္၊ တာရုိး ႏွင့္ ခႏၲီး (ယခု ခႏၲီး)သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။ ဟူးေကာင္းလြင္ျပင္ရွိ သွ်မ္းႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ AD -649 တြင္ အေရွ႕ဘက္ နန္ ခ်ဳိသွ်မ္းႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး၏ သွ်မ္းျပည္ေထာင္စု (6) ခုတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္ နန္ခ်ဳိ ဧရာဇ္ ခြန္လူဖုန္း (AD -753 – 763 ) သည္ တုိင္းခမ္း လွည့္လည္ရင္း ဟူးေကာင္းလြင္ျပင္သုိ႔ ေရာက္ရွိစဥ္ပ ဆား၊ ေရႊ၊ ပယင္း၊ ေက်ာက္စိမ္းရတနာမ်ား ထြက္ရွိသည့္ ခႏၲီးေဒသကုိ ႏုိင္ငံ ေတာ္ဘ႑ာေျမအျဖစ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ပူတာအုိ တြင္တပ္စခန္းခ်၍ စီစဥ္ခဲ့သည္။ AD -1311 မုိင္းေမာ၀္ ေခတ္တြင္လည္း မုိင္းေမာ၀္ သွ်မ္းျပည္ေထာင္စု ဧကရာဇ္ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ မုိးေကာင္း (Mo Gaung မုိးညွင္း ( Moh Nyin ) တုိ႔မွတဆင့္ အခြန္ဘ႑ာဆက္ ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ တုိင္းခႏၲီး၊ တုိင္းလွ်ဲန္ တုိ႔သည္ မိမိ၏ဘုရင္(စ၀္ဖွလုံ) မ်ားျဖင့္ ျပည့္စုံခုိင္မာေသာ သွ်မ္းလူမ်ဳိးမ်ား အျဖစ္ အရွည္သျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့ပါသည္။ တုိင္းခႏၲီး၊ တုိင္လွ်ဲန္ တုိ႔သည္ နန္ခ်ဳိဟုေခၚေသာ သွ်မ္းဧကရာဇ္ႏုိင္ငံႀကီးမွ ရွစ္ရာစု၀န္းက်င္က ယခုေနထုိင္ရာေဒသသုိ႔ နန္ခ်ဳိမွ ထပ္မံအင္အားျဖည့္ေရာက္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ နန္ခ်ဳိသွ်မ္း ဧကရာဇ္ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး သည္ယခုအာသံေခၚ အဟြမ္ႏုိင္ငံထိေရာက္ေအာင္ က်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားခဲ့သည္။ Dorathy Woodman, Trager, တုိ႔၏မွတ္တမ္း စာအုပ္အရလည္းေကာင္း၊ တရုတ္မွတ္တမ္း၊ သွ်မ္းမွတ္တမ္း (မြန္ဂုိမင္းမွတ္တမ္း)အရ လည္းေကာင္း၊ နန္ခ်ဳိ သွ်မ္းအင္ပါရာႀကီးသည္ ေလာႏိုင္ငံ၊ ခ်ိမ္းမုိင္၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဧရာ၀တီ၊ အာသံ၊ ဟူးေကာင္းေဒသ တုိ႔ကုိ စုစည္းေပါင္းစပ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းပါရွိသည္။ သွ်မ္းနီမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာ သက္၀င္ယုံၾကည္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း အတြဲ (2)တြင္ စကုေဒသ”သည္ AD 1120 မွစ၍ ခႏၲီးသွ်မ္းတုိ႔ ေနထုိင္ရာေဒသ ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ၏ ေခတ္ေဟာင္းျမန္မာရာဇ၀င္တြင္ ပုဂံေက်ာက္စာမ်ား၌ “ခႏၲီး”ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကုိ အႀကိမ္ (20)ထက္မနည္း ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္၊၎ခႏၱီးသွ်မ္းမ်ားသည္လည္း အျခားသွ်မ္းနီးတူ ဗုဒၶဘာသာ သက္၀င္ယုံၾကည္ၾက သူမ်ားျဖစ္သည္။ခႏၱီးေဒသမွ ႀကိမ္ဘုရားေစတီ Â
ခႏၱီးသွ်မ္း(သုိ႔မဟုတ္)တုိင္းခမ္းတီး ဟူေသာ ေ၀ၚဟာရမွာ ခမ္း သည္ သွ်မ္းဘာသာ ( ေရႊ )တီး သည္ သွ်မ္းဘာသာ ( ေနရာ ) ထုိ႔ေၾကာင့္ (ေရႊေနရာ မွာ ေနထုိင္ေသာ သွ်မ္း) မ်ားဟု အဓိပါပၸါယ္ရပါသည္။၎ ခႏၱီး၊ သွ်မ္းနီ ကဒူး၊ ကဏန္းတုိ႔ ေရွးယခင္က သွ်မ္းေဘာင္းဘီကုိ ၀တ္ဆင္ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အင္း၀ သွ်မ္းေခတ္မွ စ၍ စစ္တုိက္ထြက္လွ်င္ သွ်မ္းေဘာင္းဘီရွည္ ၀တ္ဆင္၍ နန္းတြင္းႏွင့္ အိမ္တြင္ ေနေသာအခါ နန္း၀တ္ နန္းစားအျဖစ္ ေတာင္ရွည္ပုဆုိးကုိ အသုံးျပဳလာခဲ့မွ ယေန႔တုိင္၀တ္ဆင္ ေနၾကသည္ဟုသိရသည္။
စုိင္းဆန္အုိက္ေရး ဆုိမိသားစုႏွင့္ တုိင္းလ်ဲန္(သွ်မ္းႏွီ)ႏွင့္ ခႏၱီးမွ ထုတ္ႏွတ္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။
ကေလးၿမိဳ႕ (သွ်မ္းအေခၚ ကာေလၿမိဳ႕)ကေလးၿမိဳ႕ကုိ ခ်င္းတြင္းျမစ္ အေနာက္ မုိင္ ၂၀ (၃၂.၁၈၆၈ ကီလုိမီတာ) သွ်မ္းေတြက ကာေလ (ကေလး) အမည္ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီး တၿမိဳ႕ ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ တရုတ္က က်ိယလီ လုိ႔ေခၚပါသည္။ ၿမိဳ႕ ရုိးႏွစ္ထပ္ နဲ႔ က်ဳံးကုိ အခုထိ ေတြ႔ႏုိင္ပါေသးတယ္၊ ဒီၿမိဳ႕ကုိ ျမန္မာတြက AD- 1370  ေလာက္ကပဲ ေရးမွတ္ထားပါတယ္။ တရုတ္ကလည္း AD-1406-7  ကစၿပီး ကေလးရဲ႕ မုိးညွင္း (Meng-Yang) စစ္၊ ျမန္မာ ( Mientien ) စစ္ေၾကာင္းေတြ ေရးထားေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ေဒါက္တာ သန္းထြန္းရဲ႕ ဘာသာေဗဒခရီး (ဒီဇင္ဘာ ၁၉၅၄) ခႏၱီးသွ်မ္းမ်ား အသုံးစြဲေသာစာ

တီꨳꨓ္ꨮးꨁြမ္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ꨟꨮ္ꨳေပꨣးꨟꨓ္ꨟꨤင္ꨳ Android apk ꨟꨤင္ꨳ Icon မꨓ္းꨓꨓ္ꨵ ꨅ္ꨮꨵSoftware ꨡꨓ္ꨓꨯꨵꨬလꨳ

တီꨳꨓ္ꨮးꨁြမ္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ꨟꨮ္ꨳေပꨣးꨟꨓ္ꨟꨤင္ꨳ Android apk ꨟꨤင္ꨳ Icon မꨓ္းꨓꨓ္ꨵ ꨅ္ꨮꨵSoftware ꨡꨓ္ꨓꨯꨵꨬလꨳ

မ္ꨮꨲသုင္ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅူိဝ္းမꨣးꨡꨰဝ္ꨲꨟြတ္ꨳဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတꨯးꨓုမ္ꨲꨓꨯꨵတင္းသꨱင္ꨳ
မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ ေတမꨣးမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳꨬꨓပꨓ္ လꨯꨤးꨟꨮ္ꨳတီꨳꨓ္ꨮးꨁြမ္းꨟဝ္းꨟꨓ္လꨯꨳꨟꨤင္ꨳIcon Android apk ꨓꨯယဝ္ꨵ

တီꨳꨓ္ꨮးꨁြမ္းꨟဝ္း ေပꨣးဝꨣꨳꨟဝ္းꨡဝ္ ေသꨣꨵဝြꨯးꨕူင္း (Androkd apk)သ္ꨮꨲဝꨯꨵတီꨳꨓ္ꨮးꨁြမ္းꨟဝ္းꨓꨯ
မꨓ္းေတꨡမ္ꨲꨟꨓ္ꨟꨤင္ꨳမꨓ္း၊ ေပꨣးꨡမ္ꨲꨟꨓ္ꨟꨤင္ꨳမꨓ္းမꨓ္း ꨓင္ꨲꨡꨓ္ꨟဝ္းလူဝ္ꨲꨓꨓ္ꨵ 
ေတꨟꨣယꨤပ္ꨲဝꨯꨵꨡိတ္းꨓုိင္ꨳ၊ ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ꨬလ ꨳ ꨓင္ꨲꨟုိဝ္ေပꨣးေတꨟꨓ္ꨟꨤင္ꨳမꨓ္းေသ
ꨟꨮ္ꨳေပꨣးꨟꨣငꨯꨤꨳꨓꨓ္ꨵ ꨅ္ꨮꨵေသꨣꨵꨵ ဝꨯြး ꨡꨓ္ꨕူꨳတꨰမ္ꨳပꨓ္ဝꨯꨵတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵတꨣꨵ။

လꨯꨤးသꨮꨤင္းမꨓ္းꨬတꨵ လꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းတူꨉ္းတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ
မူိဝ္ꨳပꨯꨲသꨮꨤင္းSoftware 

ဝꨯꨤးသꨮꨤင္းSoftware ယဝ္ꨵ၊ ꨟꨓ္ꨟꨤင္ꨳꨓင္ꨲꨓꨯယဝ္ꨵ။


 ေပꨣးဝꨣꨳလိတ္ꨳWin RaR ယဝ္ꨵꨅုိင္ ꨓꨱꨀ္းတီꨳ muzhiwan by www.tainum.com ꨓꨓ္ꨵသြင္ꨀမ္းတꨣꨵ

 သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းꨓင္ꨲꨡꨓ္ꨬꨓဝꨯꨵတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ
                                                 ꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ (ဝꨤꨓ္ꨳလဝ္း-ꨀုꨓ္ꨟꨱင္)

သွ်မ္းနီ (တုိင္းလ်ဲန္)

သွ်မ္းနီ (တုိင္းလ်ဲန္)

November 13, 2013 at 4:43pm
ဂုရုရာဇ္တုိင္း (စည္းခမ္း) ျပည္ရွင္ ဥတၱရေစာျဖဴမင္း၏ သားေတာ္ ေစာ၀္ေဆးဖိတ္ ထမံသီ အတတ္ပညာျဖင့္ က်ားျဖဴအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္း၍ မုိင္းသုံစခန္း ပတ္၀န္းက်င္တြင္ က်က္စားလ်က္ ရွိေလသည္။ ေစာ၀္ေဆးဖိတ္ေခၚ (က်ားျဖဴ) မင္းသားသည္ ဧရာ၀တီျမစ္သုိ႔ ေရေသာက္ရန္ ဆင္းလာသည္။ (ေအဒီ-၆၄၉ တြင္တည္ေသာ ေမာရွမ္းနန္းေစာ (နန္ခ်ဳိ)ႏုိင္ငံသည္၊ (၁၁-ရာစု၌ ဘုရင္ ဥတည္မင္း၏ သမီးေတာ္ ေစာလွမယ္ (ေခၚနန္းမြန္) ႏွင့္ေပါင္းဖက္၍ သားေတာ္ သုံးပါးဖြားျမင္ ေလသည္။ သားေတာ္ခြန္ကံ (ေခၚ)ေဆးေကာ္ဖ၊ ခြန္ရံ(ေခၚ) ေဆးတုံဖ၊ ခြန္အြန္ (ေခၚ)ေဆးက်ံဖ(တစ္နည္း-၀န္းသုိ သမုိင္းအရ တြင္လည္း သုိေကာ္ဘြား၊ သုိငံဘြား၊ သုိၾကည္ဘြား၊ သုိဟုံဘြား ) တုိ႔ကုိဖြားျမင္ ထြန္းကားေလသည္။ ေနာင္တြင္ ဘုိးေတာ္ ဥတည္မင္း ေပးအပ္သည့္ အေမြပစၥည္း (ဓါး၊ အုိးစည္း၊ ဆင္)တုိ႔ကုိ အသီးသီးရယူကာ အလုိအေလ်ာက္ ဓါးစုိက္ေသာေနရာ၊ တစ္ဘတ္ပိတ္စည္ မည္ေသာေနရာ၊ ဆင္းဦး ကင္းတပ္တြင္ ဗ်ဳိင္းနားေသာေနရာ၊ တုိ႔၌ ထီးနန္း အသီးသီးစုိက္ထူၾက၏။ မုိးမိတ္ (မိန္းမစ္) ဓါးေျမွာင္ၿမိဳ႕- ကေမာဇတုိင္း၊ မုိးေကာင္း(မိန္းေကာင္) အုိးစည္ၿမိဳ႕-ရဌတုိင္း၊ မုိးညွင္း(မိန္းယမ္း) ဗ်ဳိင္းၿမိဳ႕ -အာရပူရတုိင္း၊ ၀န္းသုိ (ႀကိဳင္းေဆး) က်ားကြင္းၿမိဳ႕- စိနဌတုိင္း ဟူေသာ သွ်မ္း(၄) ၿမိဳ႕ ကုိ သကၠရာဇ္ (၃၀၀၊ ၃၀၁၊ ၃၀၂၊ ၃၀၃)ခုႏွစ္ တြင္အသီးသီး တည္ေတာ္မႈခဲ့ေလသည္။ ေအဒီ(၁၁)ရာစုႏွင့္ သာသနာ သကၠရာဇ္(၃၆၀)တုိ႔ကြာလြန္း သျဖင့္ ဆန္းစစ္ရန္ လုိအပ္ေနပါသည္။ ထုိၿမိဳ႕ ၄ ၿမိဳ႕တုိ႔မွဆင္းတက္ ေပါက္ဖြားလာေသာ သွ်မ္းမ်ားသာျဖစ္သည္။ ရာဇ၀င္မွတ္တမ္းမ်ား၌ ေတြ႕ရေသာ သုိဟန္ဘြားမင္းေစာ (ဆုိခန္ဖွ)သည္္ တစ္ဦးတည္း မဟုတ္ဘဲ နာမည္တူမ်ား (ဆုိမိသားစု မင္းမ်ဳိးႏြယ္စု၀င္မ်ား) ျဖစ္ၾကၿပီး၊ သကၠရာဇ္ကာလအားျဖင့္ ကြဲျပား၏။ နန္ခ်ဳိ သွ်မ္းဧကရာဇ္မင္းဆက္ (AD 650-1252 ) ေနွာင္း၌တစ္ဦး၊ ေမာသွ်မ္းတုိင္းျပည္ စယ္လန္႔ ဧကရာဇ္မင္းဆက္ (AD 1300-1772 ) ၌တစ္ဦး၊ မုိးညွင္းမင္းတရားႀကီး စ၀္ေစာလုံ၏သား အာ၀နန္းရွင္ သုိဟန္ဘြား (ေဆခန္ဖွ) (AD 1505-1547 ) ကတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔အားလုံးသည္ “ဆုိ” မင္းႏြယ္၀င္မ်ားမွ ျဖစ္ၾကပါသည္။
ဟုိရင္ခ်ိန္က မုိးမိတ္ေဟာ္နန္း ကတုူးသွ်မ္း (တုိင္းကတူး)၊ ကနန္းသွ်မ္း(တုိင္းကနန္္း) တုိ႔သည္လည္း၊ မုုိးညွင္း၊ မုုိးေကာင္း၊ မုုိးမိတ္ သွ်မ္းညီေႏွာင့္ သုုံးဦး၏ နန္းၿမိဳ႕တည္ ရာဇာ၀င္အရေသာ္ လည္းေကာင္း (AD 650-1252 ) စ၀္ဆမ္လုံႏုင့္ အတူပါလာေသာ ထပ္မံအင္အားျဖည့္ စယ္လန္႔သွ်မ္းမ်ား လည္း ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းခမ္းတီ၊ တုိင္းလွ်ဲန္၊ တုိင္းကတူး၊ တုိင္းကနန္္းတုိ႔သည္ ေမာသွ်မ္းတုိင္းေန အုပ္စုႀကီးမွ သွ်မ္းမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ မုိးေကာင္း၊ မုိးညွင္း၊ ေကာလင္း၊ ၀န္းသုိ၊ ဟုမၼလင္း၊ ခႏၲီးသွ်မ္း တုိင္းလွ်ဲန္္(သွ်မ္းနီ) သွ်မ္းတုိ႔၏ ဘုရင္ စ၀္ဖွ မ်ားအားလုံးသည္(ဆုိ) မိသားစု၀င္ မင္းမ်ဳိးမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္္ဟု မွတ္္တမ္း မ်ား၌အခုိင္မာ ဆုိထားပါသည္ ၎သွ်မ္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျမန္မာမင္းျပည္ေထာင္ မ်ားႏွင့္ ထီးၿပိဳင္နန္းၿပိဳင္ မင္းျပည္ေထာင္မ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း ျမန္မာမင္းမ်ား တန္ခုိးၾသဇာ လြမ္းမုိးေသာအခါ က္ေအာက္ခံ မင္းျပည္ေထာင္မ်ား ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ သမုိင္း         ျဖစ္ေပၚ ေရးကုိ ေရွးဦး မဆြကပင္ ပါ၀င္တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကေသာ သွ်မ္း မ်ားသာျဖစ္သည္။ သွ်မ္းၾကာဗမာျဖစ္ ဆုိရုိးစကားအရ ဗမာျဖစ္ကုန္သည္  လည္းရွိသည္။ ျမန္မာဆန္ေသာ သွ်မ္းမ်ားျဖစ္၍ သွ်မ္းဗာဟုေခၚဆုိေၾကာင္း ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္းတြင္ စင္စစ္ေသာကါ သွ်မ္းမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖၚျပထားသည တုိင္းလ်ဲန္ဟူေသာ သွ်မ္းစကားကုိ ျမန္မာစကားျဖင့္ တုိက္ရုိက္ျပန္ဆုိပါက သွ်မ္းနီ အဓိပၼါယ္ရရွိပါသည္။ သွ်မ္းနီဟူေသာ လူမ်ဳိးအမည္ကုိ တုိင္းလ်ဲန္လူမ်ဳိးမ်ားက သေဘာရုိးျဖင့္ လက္ခံေသာ္လည္း၊ တပ္မေတာ္လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳရန္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ေ၀ေသာ ဦးစီးတာ၀န္ (၁၉၉၇) စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၃-၃၈ တြင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား စာရင္းေဖၚျပရာ၌ သွ်မ္းနီဆုိသည္မွာ သွ်မ္းေသာင္းက်န္းသူ (SSPP) Shan State Progress Parth- သွ်မ္းျပည္တုိးတက္ေရး ပါတီ ဟုေဖၚျပထားသျဖင့္ သွ်မ္းနီလူမ်ဳိး အမည္သည္ သံသယႏွင့္ အထင္လြဲမွားမူမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။ သွ်မ္းနီ ဟူေသာ ေ၀ၚဟာရမွာ အခ်ဳိ႕သွ်မ္းသမုိင္း ပညာရွင္မ်ားက (နမ့္မယ္လ်ဲန္ျမစ္) သွ်မ္းဘာသာ (ျမစ္နီ) ကုိ အစြဲျပဳ၍ ေနထုိင္လာျခင္း ေၾကာင့္၎ အခ်ဳိ႕ပညာရွင္မ်ားက စစ္တအားတုိက္၍ ( နီရဲေသာ သတၱိႏွင့္ ျပည္စုံျခင္း ) တုိ႔ ေၾကာင့္၎ တုိင္းလ်ဲန္ သုိ႔ သွ်မ္းနီ ဟုေခၚဆုိျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ကုိအေျခခံေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားရွိၾက၍ ၀ါ၀င္ ၀ါထြက္၊ သီတင္းကၽြတ္ပြဲ၊ ရွင္ျပဳပြဲ၊ သႀကၤန္ပြဲ၊ ထိမ္းျမားမဂၤလါႏွင့္ အသုဘမွအစ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈ မ်ားရွိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ တႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ၿမိဳ႕အရွင္ႀကီး၊ ရြာအရွင္ႀကီး မ်ားအား ပူေဇာ္ပသရာတြင္ ရြက္ဆုိေသာ ၿမိဳ႕ရြာ အရွင္ႀကီး မ်ား၏ အမည္မွာ ထုိေဒသ၏ ေရွးေဟာင္း သွ်မ္းအႀကီး အကဲမ်ား၏ အမည္မ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။ သွ်မ္းၾကာ ဗမာျဖစ္ဆုုိသည္ ဆုုိရုုိးအတုုိင္း ဗမာျဖစ္သြားၾကသည္ကလဲ မ်ားပါသည္။
အင္းေတာ္ႀကီးနယ္ တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၌ ထုထည္ အႀကီးဆံုးဟု မွတ္တမ္းတင္ ႏိုင္ေတာ့မည့္ လန္႔ေဆးခမ္း ဘြဲ႕ေတာ္ အမည္ ရွိေသာ ဗုဒၶ ႐ုပ္ပြားေတာ္ ျမတ္ႀကီး တစ္ဆူ (၂ဝဝ၉) ခုႏွစ္အတြင္း သြန္းထု ၿပီးစီး ခဲ့ရသည္။ ဓါတ္ပုံ သက္ႏုိင္ထြန္း (နဘား)Â သွ်မ္းနီ လူမ်ဳိး မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာ သက္၀င္ယုံၾကည္ ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၎ ခႏၱီး၊ သွ်မ္းနီ ကဒူး၊ ကဏန္းတုိ႔ ေရွးယခင္က သွ်မ္းေဘာင္းဘီကုိ ၀တ္ဆင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း သွ်မ္းေခတ္ ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ မင္စုိင္း၊ ပင္းယႏွင္ အထူးသျဖင့္ သွ်မ္းနီစ၀္ဖွါ့မ်ားျဖစ္ေသာ အင္း၀ သွ်မ္းေခတ္္မွ အ၀နန္းသွ်င္ မင္းတရားႀကီး မွစ၍ စစ္တုိက္ထြက္လွ်င္ သွ်မ္းေဘာင္းဘီရွည္ ၀တ္ဆင္၍ နန္းတြင္း၊ အိမ္တြင္းေနေသာအခါ နန္း၀တ္ နန္းစား အျဖစ္ ေတာင္ရွည္ ပုဆုိးကုိ အသုံးျပဳလာခဲ့မွ ယေန႔တုိင္၀တ္ဆင္ ေနၾကသည္ဟုသိရသည္။ ၎သွ်မ္းနီ ကတူး၊ ကဏန္း ခႏၱီးသွ်မ္းသည္ ဗုဒၶဘာသာ သက္၀င္ယုံၾကည္ ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။
Ãဓါးတုိင္းကေနေသာ သွ်မ္းနီမ်ား စုိင္းဆန္အုိက္ေရး ဆုိမိသားစုႏွင့္  စုိင္းထိန္လင္းေရး အထက္ျမန္မာျပည္ ေရွးေဟာင္း သွ်မ္းေဒသမ်ားမွ ထုတ္ႏွတ္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ သွ်မ္းနီလူမ်ဳိးမ်ား အသုံးျပဳေသာ အကၡရာ

တုိင္းလူး ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား

တုိင္းလူး ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား

November 13, 2013 at 4:44pm
ဆစ္ေဆာင္ပန္းနားသွ်မ္း (ခ) တုိင္းလူး ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား ေဒသသည္ ေတာင္ဘက္တြင္ သွ်မ္းျပည္နယ္ (ျမန္မာ)၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ေလာႏိုင္ငံ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ယူနန္နယ္ႏွင့္ စပ္လွက္ရွိၿပီး တရုတ္ျပည္၏ ေတာင္ပိုင္းတြင္ရွိသည္။ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား ေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ သွ်မ္းမ်ားကို တိုင္းလူး (လူးသွ်မ္း) ဟုေခၚသည္။ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနားသည္ လူးသွ်မ္းတို႔၏ တိုင္းျပည္ျဖစ္ၿပီး  ဆယ္ႏွစ္ျပည္ေထာင္တိုင္းျပည္ဟုအဓိပၸာယ္ရသည္။ ထိုကဲသို႔ ဆယ္ႏွစ္ျပည္ေထာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္သည္ ေရွးေခတ္ သွ်မ္းလူမ်ိဳးတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္ရွိ သွ်မ္းတို႔သည္လဲ ေအဒီ ၉၅၇ ခုတြင္ ကေမာၻဒီးယားမွ တိုင္းခိုရတ္ (ခိုရတ္သွ်မ္း) တို႔ထံမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ကိုယူ၍ (၁၂) ျပည္ေထာင္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ၾကသည္။ ဘုရင့္ေနာင္လက္ထက္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ (၉) ျပည္ေထာင္စနစ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို စီမခန္႔ခြဲသည္ကို ေတ႔ြရသည္။ မဲေခါင္ျမစ္ အေနာက္ဘက္တြင္ (၁၂) ၿမိဳ႕၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ (၁) ၿမိဳ႕ရွိသည္။ ဆစ္ေဆာင္ သည္ (၁၂) ဟုအဓိပၸာယ္ရွိသည္။ ငါးၿမိဳမွ ဆယ္ၿမိဳ႕ ရွိေသာေဒသကို တစ္ပန္းနား" ဟုေခၚသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပန္း သည္ ရွစ္ဆယ္ျဖစ္ၿပီး နားသည္ လယ္ ျဖစ္သည္။တိုင္းလူးမ်ားကို တရုတ္တို႔က ပါးယီ (Pa Yi) ဟုေခၚသည္။ လူးသွ်မ္းမ်ားသည္ က်ိဳင္းတံုေဒသ၊ လမ္းပြန္ေဒသ၊ က်ိဳန္းဟိုင္းေဒသ၊ ေလာႏိုင္ငံအတြင္းပိုင္း နမ့္ဦးေဒသ၊ ေလာႏိုင္ငံရွိ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္း တစ္ေလွ်ာက္မွ စီထန္ထရြန္ (Si Tan Dorn) ကၽြန္းစုေလးေထာင္ အထိေနထိုင္ၾကသည္။ ေအဒီ ၁၉၁၈ ခုတြင္ တရုတ္ျပည္အတြင္၌ လူးရွမ္းဦးေရ ၃၅၀,၀၀၀ ဦး၊ က်ိဳင္းတံုေဒသတြင္ ၅၀၀,၀၀၀ ဦး၊ ေလာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၇၅၀,၀၀၀ ဦး ရွိသည္။ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား၏ ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ က်ိဳင္းဟုန္ (Chieng Rung = အာရံုဦးၿမိဳ႕ေတာ္) ျဖစ္သည္။ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနားေဒသသည္ မူလက ျမန္မာျပည္ရွိ သွ်မ္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အတူရွိခဲ့ၿပီး ေအဒီ ၁၈၇၄ ခုတြင္ က်ိဳင္းတံုေစာ္ဘြားႏွင့္ ျမန္မာဘုရင္တပ္မ်ားက သြားေရာက္တိုက္ခိုက္သျဖင့္ လူးသွ်မ္းမ်ားက တရုတ္တို႔ကို အကူအညီေတာင္းခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္တို႔ႏွင့္သာ အဆက္အသြယ္ မ်ားခဲ့သည္။ ေအဒီ ၁၈၉၂ ခုတြင္ အဂၤလိပ္တို႔က ဆစ္ေဆာင္ပန္းနားေဒသကို တရုတ္ျပည္သို႔ ခြဲေပးခဲ့သည္။ လူးသွ်မ္းတို႔၏ သမိုင္းဝင္ၿမိဳေတာ္မ်ားက သံုးၿမိဳ႕ရွိသည္။ ၎တို႔မွာ က်ိဳင္းတံု (ျမန္မာ)၊ မိန္းလ်ဲန္း (တရုတ္)၊ က်ိဳင္းဟုန္႔ (တရုတ္) တို႔ျဖစ္သည္။ လူးသွ်မ္းမ်ားသည္ ေအဒီ ၁၃ ရာစုတြင္ က်ိဳင္းတံုမွ တဆင့္ ဗုဒၶဘာသာ (ေထရဝါဒ) ကိုစတင္ရရွိခဲ့သည္။ နတ္ကိုးကြယ္သူ တခ်ိဳ႕လည္း ရွိေနေသးသည္။ ႏွစ္သစ္ေရာက္လွ်င္ ဝက္ျဖင့္နတ္ကို ပူေဇာ္ၾကသည္ကို ေတြရသည္။ လူးသွ်မ္းမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာ သက္၀င္ယုံၾကည္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။
လူးသွ်မ္းမ်ား သုံးစြဲေသာ ဗ်ည္းအကၡရာ*အနာဂတ္သွ်မ္းလူမယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကုိ ကာကြယ္ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရင္ အခ်င္းခ်င္း ရုိင္းပင္ကူညီ လက္တြဲလုပ္ကုိင္ ႏုိင္ၾကပါေစ။ ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 

သွ်မ္းလူမ်ဳိးအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

သွ်မ္းလူမ်ဳိးအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

November 13, 2013 at 4:48pm
တခ်ိန္က ဆယ္လန္႔ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းေနရာ
သွ်မ္းလူမ်ိဳးတို႕မွာ နန္ေက်ာက္၊ နန္ေခ်ာင္၊ (နန္ေက်ာင္းဟုလည္း အေရးအသားရွိသည္) မြန္ဂုိရုိက္ အႏြယ္၀င္ (သွ်မ္း-တိုင္း)မ်ား ျဖစ္သည္။ ေအဒီ ၉ရာစုအစဦးတြင္ တရုတ္ထန္မင္း ဆက္၏ တန္းခိုးထြား လာမႈ ေအာက္တြင္ နန္ေက်ာက္ျပည္ႀကီး (ယခုယူနန္ျပည္နယ္၊ တာလီေဒသ) ၿပိဳလဲၿပီး အင္အားနည္းပါ သြားခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ အလံုးစံုပ်က္စီး သြားသည္ဟု မဆိုႏိုင္ဘဲ ထန္မင္းဆက္ကုန္၍ စုန္မင္းဆက္ လက္ထက္ထိတိုင္ ရပ္တည္ေန ႏိုင္ခဲ့ေသးသည္။  တရုတ္ျပည္ကို မြန္ဂို(တာတာ)တို႔က ၁၁-ရာစုတြင္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး နယ္ပယ္မ်ား ဆက္လက္ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ရာ ၄င္း သွ်မ္း-တိုင္း တို႔ကိုလည္း အလြတ္မေပးခဲ့ေခ်။ ထိုသို႔ မြန္ဂိုတို႔ရန္ေၾကာင့္ လူမ်ိဳးစုႀကီးၿပိဳကြဲသည့္ ရလာဒ္အျဖစ္ ေတာင္ဖက္တစ္ေလွ်ာက္ စုန္ဆင္းအေျခခ်ခဲ့ရာမွ သွ်မ္းလူမ်ိဳးအျဖစ္ ေပၚထြက္ လာၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ယခုသွ်မ္းျပည္နယ္မွ သွ်မ္းလူမ်ိဳးမ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လာအိုႏိုင္ငံတြင္ ေလာ(မႈန္း) လူမ်ိဳးမ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ထိုင္း လူမ်ိဳးမ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားခဲ့ၾကသည္။   သို႕ေသာ္ သွ်မ္းလူမ်ိဳးမ်ားမွာလည္း ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားကဲ့သို႕ပင္ ေတာေတာင္ ထူထပ္သည့္ေဒသတြင္ အေျခခ်ခဲ့ၾကသည့္ သူမ်ားလဲ ရွိခဲ့သည့္အတြက္ လူမ်ိဳးစုငယ္ အမ်ားအျပား ကြဲျပားခဲ့ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကားတို႕ပါ အနည္းငယ္စီ ကြဲျပားၾကသည္။ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔ ဓေလ႔ထံုးစံ သွ်မ္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး လူမ်ဳိးစု ျဖစ္သည္။ သွ်မ္းျပည္နယ္တြင္ သန္းေက်ာ္ ေနထိုင္ၿပီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ သိန္းေက်ာ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းတြင္ ၁၀ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ အျခားတုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔စြာ ေနထုိင္၍ လူမ်ဳိးစု ၃၅ စုပါ၀င္ေနထိုင္သည္။ သွ်မ္းအမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ပင္နီရင္ေစ့ တိုက္ပံုကို ခပ္ပြပြေဘာင္းဘီရွည္နွင့္ တြဲဖက္၀င္ ဆင္ၿပီး ခါးတြင္ ပု၀ါစစည္းေႏွာင္းေလ့ရိွသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေကာ္လာမဲ့ ရင္ဖံုးလက္ရွည္အကႌ်ကိုပတ္ လည္စင္းပါေသာ ရိုးရာလံုခ်ည္ႏွင့္ တြဲဖက္၀င္ဆင္သည္။ ဇမၺဴတံဆိပ္က်မ္း သွ်မ္းလူမ်ဳိးမ်ား

ဇမၺဴတံဆိပ္ က်မ္းရင္းတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ လင္း, သက္, ခ်င္း, ခံု, ရင္, ကတူး, ျမန္, အေက်ာ္, ဂင္, သွ်မ္း(၁၀)။ ဇ၀ါ, မ်က္ႏွာမည္း, ကသည္း, ေရမီးထြက္, ကရက္, လ၀, ေလာ, ပန္းေလာင္, တရက္, ယြန္း (၂၀)။ စႏု, ဘအူ, ကရင္, ကခ်င္, ဂေနာ, ေယာန္, လ၀ိုက္, တရုပ္, ယိုးဒယား, အနဲ (၃၀)။ သွ်မ္း (၃၄) မ်ိဳး- သွ်မ္း၊ ယြန္း(လာအို)၊ ကြီ၊ ဖ်င္၊ သအို၊ ဓေနာ၊ ပေလး၊ အင္၊ စံု(ဆံ)၊ ခမူ၊ ေကာ္(အခါ-အီေကာ)၊ ကိုးကန္႔၊ ခႏၱီးသွ်မ္း၊ ဂံု(ခြန္)၊ ေတာင္႐ိုး၊ ဓႏု၊ ပေလာင္၊ ေျမာင္ဇီး၊ ယင္းၾကား၊ ယင္းနက္၊ သွ်မ္းကေလး၊ သွ်မ္းႀကီး၊ လားဟူ၊ အင္းသား၊ အိုက္ဆြယ္၊ ပအို႔၀္ (ေတာင္သူ)၊ တိုင္းလြယ္၊ တိုင္းလ်မ္၊ ထိုင္းလံု၊ တိုင္းေလ့၊ မိုင္းသာ၊ ေမာသွ်မ္း၊ ၀ ။ ဘာသာႏွင့္စာေပ  တရုတ္ျပည္သုိ႔ လည္းေကာင္း၊ နန္ခ်ဳိသွ်မ္းေဒသ သုိ႔လည္းေကာင္း၊ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာသည္ 6 ရာစု ကတည္းက ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း တရုပ္မွတ္တမ္း ( DAI ARCHITECTURE ) ၌ပါရွိသည္။ ခ်ိန္းမုိင္ကေမၻာဒီးယားမွ တစ္ဆင့္ ပင္လယ္လမ္း(သီဟုိဠ္) မွလာျခင္းျဖစ္သည္ဟုပါရွိသည္။ “ထုိေငါက္” (ပဲပင္ေပါက္) သွ်မ္းစာမူ သည္ ထုိအခ်ိန္မွရွိလာသည္ဟုဆုိပါသည္၊ ထုိကာလ၌ သွ်မ္းမ်ား ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္လာသည္ အေလွ်ာက္ ဗုဒၶ၀င္သွ်မ္းစာ၊ သွ်မ္းကဗ်ာ၊ သွ်မ္းတရားေတာ္မ်ား ရွိလာရၿပီ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၈-ရာစု အာသံ (အဟုမ္) ကုိသြားေရာက္ သိမ္းယူစဥ္ ဗုဒၶ၀ါဒ၊ ဗုဒၶ၀င္သွ်မ္းစာ၊ တရားစာမ်ား လည္းပါသြားခဲ့သည္။   ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ဆိုသည္မွာ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္၍ ႏွစ္သစ္သို႔ ေရာက္ရွိခ်င္းပင္ျဖစ္သည္။ နတ္ေတာ္လတြင္ သွ်မ္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ႏွစ္သစ္ကူးျခင္းကား သွ်မ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သီးျခားျပကၡဒိန္ ရွိေနျခင္းကို ေဖာ္ညႊန္းလ်က္ရွိသည္ သွ်မ္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ သမိုင္းအရ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၄၅၀ (ဘီစီ ၉၄) တြင္ သွ်မ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ "မူအန္ေမာဝ္" တိုင္းျပည္ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္သည္ စတုတၳသဂၤါယနာ တင္ေသာႏွစ္လဲျဖစ္သည္။ ေသာဏမေထရ္သည္ သွ်မ္းေဒသသို႔ သာသနာျပဳ ႂကြေရာက္ေတာ္မူခဲၿပီး မဇၩႏိ ၱကမေထရ္က ပိဋကတ္သံုးပုုံ မ်ားကုုိယူေဆာင္လာခဲ့သည္ ထုုိပိဋကတ္သံုးပုုံ စတင္ေရာက္ရွိလာေသာ ႏွစ္ရက္ကုုိ အစြဲျပဳ၍ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္မ်ား စတင္က်င္းပလာခဲ့သည္။
တရုတ္မွတ္တမ္းအရ သွ်မ္းနယ္မ်ား
  • တပင္ေရႊထီး၊ဘုရင့္ေနာင္ ေကတုမတီေတာင္ငူရာဇ၀င္စဆံုး
  • သုေတသနသ႐ုပ္ျပ အဘိဓာန္က်မ္း
  • ဇမၺဴတံဆိပ္က်မ္း
အရွင္သုခမိႏၵ (တန္႔ယန္း)၏ သွ်မ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား စာအုပ္မွေကာက္ႏႈတ္တင္ျပသည္။ -->

ဂံုသွ်မ္း(Hkun)

ဂံုသွ်မ္း(Hkun)

November 13, 2013 at 4:47pm
ဂုံသွ်မ္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ သွ်မ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းရွိ သွ်မ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္သည္။ ဂံုသွ်မ္းလူမ်ိဳးမ်ားကုိ တနည္းအားျဖင့္ တိုင္းခင္ လူမ်ိဳးဟုလည္းေခၚသည္။ ဗုဒၵ မပြင့္မွီ BC ၂၁၆ ခန္႔တြင္ သွ်မ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ တရုပ္ျပည္ေတာင္ပိုင္းမွ အလယ္ပိုင္းသို႔ လမ္းေၾကာင္း ၃ ေၾကာင္း ခြဲ၍ ဆင္းသက္လာၾကရာ ဂံုသွ်မ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း သံလြင္ျမစ္ ႏွင့္ မဲေခါင္ျမစ္ အေနာက္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သွ်မ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ က်ိဳင္းတံု ေဒသ နမ့္ခင္ေခ်ာင္းေဘးတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ သွ်မ္း မ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ နမ့္ခင္ေခ်ာင္းကို အစြဲျပဳ၍ တို္င္းခင္ (ခ) ဂံုသွ်မ္း ဟုေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည္..။ ဂံုသွ်မ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သွ်မ္းကိုးျပည္၀င္ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ (ကိန္းတုန္) တြင္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိသည္။ က်ိဳင္းတုံၿမိိဳ႕ကို ေရွးယခင္က စႏၵာရကြမ္း ၊ ေခမရဋ္ ၊ တံုဂပူရိ စသည္ျဖင့္ ေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသလို ေခမာ၀ရ တိုင္းဂံုျပည္ ဟုလည္း ေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည္။
ေကာဇာသကရာဇ္ ၆၀၅ AD -1243 မွစ၍ ေကာဇာသကရာဇ္ ၁၃၂၄ ခုႏွစ္ AD – 1962 အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ေစာ္ဘြားဦးေရမွာ စုစုေပါင္း (၄၉)ပါးရွိသည္။ ဂံုသွ်မ္း စာေပ ယဥ္ေက်း မွာ ေရွးယခင္ ကပင္ ရွိခဲ့သည္။ ဂံုရွမ္း စာေပမ်ားသည္ အိႏၵိယ ျပည္သံုး Brahmi ႏွင့္ Sunskit အကၡရာတို႔ မွ တဆင့္ ပလႅ၀ အကၡရာ အျဖစ္အသံုုးျပဳၿပီး ခမင္ (ခ) ခမာ လူမ်ိဳးမ်ားမွ တဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ လာအို ၊ဇင္းမယ္ ၊က်ိဳင္းတံုတို႔ မွတဆင့္ ဆစ္ေဆာင္ပန္နား အထိ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ သွ်မ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ၀ နယ္ ဟိုပန္ ၊ ကြန္လံု ၊ သိႏီၵ ႏွင့္ နမ့္ဆန္ တို႔တြင္ လည္း ထိုစာေပ သံုးဆြဲမႈကို ေတြ႔ရသည္။ ဂံုသွ်မ္းတို႔ ၏ ရိုးရာ ထံုးစံ ထူးျခားခ်က္မွာ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ျဖစ္သည္။
သမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္မွာ ဖရား ေက်ာက္မထု က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ သကၠရာဇ္ ၇၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ေဟြပြန္ ဟူေသာေနရာ မီးေလာင္က်ြမ္းခဲ့ရာမွ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ တစ္နယ္လံုး မိုးေခါင္ ေရရွား ျဖစ္သျဖင့္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးသည့္ ကပ္ဆိုးႀကီးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ထိုအခါ ဖရားေက်ာက္မထု က ပုဏၰားမ်ား အား တြက္ခ်က္ေစေသာအခါ ဥတၱမ အမည္ ရွိ ပုဏၰားက က်ိဳင္းတံုၿမိဳ ႔၏ ေန႔နံသည္ တနလၤာနံ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဂံုလူမ်ိဳး အယူရွိသူ တစ္ေယာက္ ၏ ပါးစပ္တြင္ တနလၤာနံ လျခမ္းကို ငံုေစလ်က္ သႀကၤန္ အက်ေန႔တြင္ သဲပံုေစတီႏွင့္တကြ ဖားရုပ္ကို ပူေဇာ္ပသေပးခ့ဲပါသည္။ ထိုေန႔မွပင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းသျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ထြန္ရက္စိုက္ပ်ိဳး ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သႀကၤန္ကာလ ေရာက္တိုင္း ႏွစ္စဥ္ က်င္းပလာခဲ့ရာ -၁၂၆၀ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ က်ိဳင္းတံု ၿမိဳ ႔ ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေစာ္ဘြားႀကီး စ၀္ကြန္ေက်ာက္ အင္တလိုင္းက က်ိဳင္းစံရပ္ကြက္ရွိ ဖယားဇာ အမ်ိဳးအႏြယ္ကို ရိုးရာ သႀကၤန္ပြဲကို ဦးေဆာင္က်င္းပရန္ တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။ သႀကၤန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ မဂၤလာစည္ေတာ္ ကို ထုတ္ၿပီး က်ိဳင္းစံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ရင္ျပင္ေတာ္မွ မိုင္းယန္းၿမိဳ ႔နယ္ ဟာယန္ကင္း ေတာင္ေပၚေန တိုင္းလြယ္လူမ်ိဳးအဖြဲ ႔ က မဂၤလာစည္ေတာ္ကို ထုတ္တီးကာ အခမ္းအနားျဖင့္ခ်ီတက္ကာ ညလံုးေပါက္ တီးေပးသည္။ သႀကၤန္အက်ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ မဂၤလာစည္ေတာ္ႀကီး ၊ သႀကၤန္မင္း ရုပ္ထုႏွင့္ အလံျဖဴ ၊အလံနီ ကိုင္ေဆာင္သည့္ အဖြဲ ႔ ကို မ်ိဳးႏြယ္၀င္ တစ္ဦး က ျမင္းစီးျပီး ဦးေဆာင္ကာ စီတန္းလွည့္လွည္ၿပီး မိုင္းယန္းလမ္း အတိုင္း နမ့္ခင္ေခ်ာင္း သို႔ ထြက္ခြာပါသည္။ ထိုအခါ ျပည္သူလူထုက တေပ်ာ္တပါး လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ ၿပီး လမ္းခရီးတြင္ လည္း ေရပက္ကစားသူမ်ားႏွင့္ စည္ကားလွပါသည္။ နမ့္ခင္ေခ်ာင္း ေလာင့္ကုတ္ သို႔ေရာက္ေသာအခါ မဂၤလာသုတ္ ရြတ္ဆိုၿပီး ရြံ႕ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ဖားရုပ္သႀကၤန္မင္း ရုပ္ထုတို႔ကို ေခ်ာင္းထဲသို႔ ေမွ်ာခ်လိုက္ပါသည္။ မဂၤလာစည္ေတာ္တီး အဖြဲ ႔သည္ လာလမ္းအတိုင္း ၿမိဳ ႔ထဲသို႔ ၀င္ကာၿမိဳ႕လယ္ရွိ ေဗာဓိပင္ႀကီး၌ ေခတၱ ရပ္နားပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဆြမ္ေတာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွ ရဟန္းေတာ္ ၄ ပါး က အသင့္ျပင္ဆင္ထား ေသာပရိတ္ေရမ်ားျဖင့္ ပက္ဖ်န္းၿပီး အခမ္းအနားကို ရုတ္သိမ္းလိုက္သည္။ သို႔ျဖင့္ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ ႔ သႀကၤန္ပြဲ ကို ယေန႔ အထိ က်င္းပဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
ဂုံသွ်မ္း သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းခင္လူမ်ဳိးတုိ႔ အသုံးျပဳသည္ ဗ်ည္းအကၡရာ
http://shanniyouth.blogspot.com/2010/10/hkun.html

လꨯꨤးꨅ္ꨮꨵFacebook Photo Zoom Add ons တီꨳꨓ္ꨮး Mozilla Firefox ေသ တူꨉ္းꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳတီꨳꨓ္ꨮးFacebook (တီꨳꨓ္ꨮးꨁြမ္း)

လꨯꨤးꨅ္ꨮꨵFacebook Photo Zoom Add ons တီꨳꨓ္ꨮး Mozilla Firefox ေသ တူꨉ္းꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳတီꨳꨓ္ꨮးFacebook (တီꨳꨓ္ꨮးꨁြမ္း)

 မ္ꨮꨲသုင္ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္တင္းသꨱင္ꨳ ꨅူိဝ္ꨳမꨣးꨡꨰဝ္ꨲꨟြတ္ꨳ ꨓ္ꨮးဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတꨯးꨓုမ္ꨲꨓꨯꨵတင္းသꨱင္ꨳ
ꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲ ꨡမ္ꨲလꨯꨳတꨰမ္ꨳတꨤင္ꨲဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵေꨀꨣꨳ ꨟုိင္ယဝ္ꨵဝꨣꨳ၊ လူိတ္ꨳမꨓ္းꨁ္ꨮꨳꨀတ္းယဝ္ꨵယူဝ္ꨵထꨤင္ꨲꨬတꨵ
သီꨲꨟꨣꨳေꨀꨣꨵထꨤမ္မꨣးဝꨣꨳ ꨡမ္ꨲတꨰမ္ꨳတꨤင္ꨲဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵေသပြꨀ္ꨳယဝ္ꨵဝꨣꨳꨓꨯ
မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨬတꨵ ေတမꨣးမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳꨬꨓပꨓ္ လြင္ꨳꨁြမ္းꨡိတ္းꨡြတ္း
ေပꨣးတူꨉ္းꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳတီꨳတ္ꨮးFacebookေပꨣးꨓꨯꨅုိင္ ေပꨣးဝꨣꨳပူိꨓ္ꨳတꨤင္ꨲဝꨯꨵ သြင္ꨲꨕꨤင္ꨁုိꨓ္ꨳꨓူိဝ္ꨓꨯꨬတꨵ 
ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨓꨓ္ꨵေပꨣးꨁ္ꨮꨳတူꨉ္းꨟꨮ္ꨳꨟꨓ္ꨅမ္ꨓꨯꨅုိင္ ေတလꨯꨳꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲတီꨳꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳေသတူꨉ္းꨀြꨓ္ꨲ
ေပꨣးလꨰင္းꨓꨰတ္ꨵꨡမ္ꨲလီ သမ္ꨵလꨯꨳပ္ꨮꨵထꨰင္ꨳ
ယြꨓ္ꨵဝꨣꨳꨟꨓ္လꨱꨀ္ꨵ/ꨀꨯꨓꨣꨲꨬလꨳ ငြꨀ္ꨳတူꨉ္းꨓꨣꨳꨕꨤꨀ္ꨲသမ္ꨵေပꨣးꨁ္ꨮꨳထိ ꨓꨣꨳꨁြမ္းꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵဝꨣꨳ
 ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ꨬလꨳ ꨓင္ꨲꨟုိဝ္ေပꨣးေတꨟꨓ္လꨯꨳꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨓꨓ္ꨵꨅမ္꨸ေပꨣးꨓꨯꨅုိင္
သင္ဝꨣꨳပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ꨅ္ꨮꨵ Mozilla Firefoxꨓꨯꨅုိင္ သ္ꨮꨲAdd-ons မꨓ္းေသတူꨉ္းေပꨣးဝꨣꨳꨓꨯꨅုိင္
ေပꨣးဝꨣꨳတူꨉ္းꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳတီꨳꨓ္ꨮးFacebookꨓꨯ ေတလꨯꨳꨟꨓ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨅမ္꨸ꨀမ္းလꨱဝ္ယဝ္ꨵ
ပူိင္တꨰꨀ္ꨳမꨓ္းမူိꨓ္ꨓင္ꨲတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ ꨕူꨳတꨰမ္ꨳတꨤင္ꨲဝꨯꨵꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳသြင္ꨕꨤင္(ꨟꨓ္လꨱꨀ္ꨵ꨸ꨀူꨉ္ꨳ)
ေပꨣးသ္ꨮꨲFacebook Photo Zoomေသ
တူꨉ္းꨓꨯꨅုိင္ ေပꨣးဝꨣꨳꨡဝ္ꨓူꨀꨮꨣꨲငꨣသ္ꨮꨲတီꨳꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ လꨯꨳꨟꨓ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨓꨓ္ꨵ ꨬꨓပꨓ္ယ္ꨮꨲ꨸ꨅမ္꨸
ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨀမ္းလꨱဝ္ယဝ္ꨵ။


 မူိꨓ္ꨓင္ꨲဝꨣꨳꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨟဝ္းꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵ
ေပꨣးဝꨣꨳꨡဝ္ꨓူꨀꨮꨣꨲငꨣသ္ꨮꨲေပꨣးꨓꨯꨅုိင္ လꨯꨳꨟꨓ္ꨬꨓဝꨯꨵ ꨕꨤင္ꨲယ္ꨮꨲꨓင္ꨲꨓꨯ
 လꨯꨤးသ္ꨮꨲမꨓ္းလူး ေတလꨯꨳꨟꨱတ္းꨅူိင္ꨵꨟုိဝ္ꨡꨓ္ဝꨣꨳꨓꨓ္ꨵ လꨱပ္းꨟꨱတ္းတူꨉ္းꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ
ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨁဝ္ꨳတီꨳTools ေသ လူိꨀ္ꨳꨓꨱꨀ္းAdd-ons ꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ။

ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ ေပꨣꨵသ္ꨮꨲတီꨳꨓ္ꨮးလြꨀ္းꨓꨓ္ꨵဝꨣꨳ (Facebook Photo Zoom) ꨓꨯေသ
ꨓꨱꨀ္းEnterꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ။


 လူိꨀ္ꨳꨟꨣꨡဝ္ꨡꨓ္ပꨱꨓ္Facebook Photo Zoomꨓꨓ္ꨵ ꨓꨱꨀ္းInstallေသ သꨮꨤင္းတꨣꨵ။

ꨕြင္းတုိꨀ္ꨵသꨤꨮင္းꨓꨓ္ꨵေတလꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲꨓꨯယူꨲယဝ္ꨵ။
ꨓꨱꨀ္းတီꨳRestartꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳေသ ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ Mozilla Firefoxꨓꨓ္ꨵ ေတမြတ္ꨲꨀြꨣꨲꨀမ္းꨓုိင္ꨳ
ေတꨁုိꨓ္ꨳမꨣးꨁုိꨓ္း ေပꨣးꨓꨓ္ꨵ ꨕုꨉ္ꨲတူꨉ္းတီꨳꨓ္ꨮးFacebookꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲေသ
ꨡဝ္ꨓူငꨣသ္ꨮꨲတီꨳꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵတူꨉ္းꨬလꨳ ေတလꨯꨳꨟꨓ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨓꨓ္ꨵ ꨬꨓပꨓ္ꨅမ္꨸ꨀမ္းလꨱဝ္ယဝ္ꨵ။

ꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ (ဝꨤꨓ္ꨳလဝ္း)

ꨕူꨳꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းꨕူင္းAndroidꨁဝ္ ေပꨣးꨀꨯꨵလုိမ္းတီꨳဝꨯꨵမꨓ္းꨅုိင္ ꨕိဝ္လူမ္းေသꨟꨣꨡဝ္ꨬလꨳ

ꨕူꨳꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းꨕူင္းAndroidꨁဝ္ ေပꨣးꨀꨯꨵလုိမ္းတီꨳဝꨯꨵမꨓ္းꨅုိင္ ꨕိဝ္လူမ္းေသꨟꨣꨡဝ္ꨬလꨳ

မ္ꨮꨲသုင္ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္တင္းသꨱင္ꨳ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ ꨅဝ္ꨳꨅꨤင္းေတမꨣးꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳပꨓ္ တꨤင္းꨟူꨵေမꨣလြင္ꨳꨕူင္း
ပꨓ္ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္၊ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ꨅူိဝ္းယုိပ္းတုိဝ္းꨕူင္းAndroid ꨓꨓ္ꨵ ေပꨣးဝꨣꨳꨀꨯꨵလုိမ္းတီꨳဝꨯꨵမꨓ္းꨅုိင္
သ္ꨮꨲဝꨯꨵေသꨣꨵဝြꨯးꨡꨓ္တꨰမ္ꨳꨬꨓꨓꨯꨵေသ ꨕိဝ္လူမ္းေသꨟꨣꨡဝ္လꨣꨳ
ꨀူꨓ္းꨟဝ္ꨳꨓꨯꨵမꨤင္ပြꨀ္ꨳမꨤင္လ္ꨮꨀꨯꨵလုိမ္းꨓꨣꨲ ဝꨯꨵတီꨳꨓုိင္ꨳ ꨟꨣတီꨳꨓုိင္ꨳꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ
လီယဝ္ꨵꨟဝ္းꨡြꨓ္ꨀꨓ္လꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းတူꨉ္းလꨯꨤးသꨮꨤင္းꨬလꨳ လꨯꨤးꨅ္ꨮꨵမꨓ္းꨀြꨓ္ꨲ
ꨡြꨓ္ꨲတꨤင္းသုတ္း ꨅꨓ္ꨡဝ္ေသꨣꨵဝြꨯးမꨓ္းတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ


Whistle_Locator_PRO.apk Download

ေပꨣးဝꨣꨳꨅꨓ္ꨡဝ္ယဝ္ꨵ ꨡဝ္သ္ꨮꨲတီꨳꨓ္ꨮးSD card ꨕူင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲတꨣꨵ
ꨀမ္းꨓꨯꨵတꨣꨲေတသꨮꨤင္းမꨓ္းꨁဝ္ꨳတီꨳMy file တꨣꨵ
(တီꨳꨓꨯꨳ ꨕူင္းလုꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳꨬလꨳလုꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳေတꨡမ္ꨲမူိꨓ္ꨀꨓ္ )


ꨅꨣꨲေတသꨮꨤင္းမꨓ္းꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲဝꨯꨵတီꨳလ္ꨮꨓꨯေꨀꨣꨳ လူိꨀ္ꨳꨟꨣꨡဝ္ေသ
ေပꨣးꨟꨓ္ယဝ္ꨵꨓꨱꨀ္းတီꨳWhistle_Locator_PRO.apkꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ

ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းInstallတꨣꨵ

သုိꨀ္ꨲꨓꨱꨀ္းDoneꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ

ေပꨣꨳဝꨣꨳသꨮꨤင္းယဝ္ꨵ လူိꨀ္ꨳꨟꨣꨟꨤင္ꨳမꨓ္ꨳတီꨳꨓ္ꨮးꨕူင္းꨟဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨓꨱꨀ္းတီꨳWhistle_Locator_PROꨓꨓ္ꨵꨀမ္ꨳꨓုိင္ꨳꨡꨓ္လꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨬတꨵ ꨡꨓ္ꨀꨮꨤင္းဝꨯꨵလꨰင္꨸ꨓꨓ္ꨵ ေပꨣးလူဝ္ꨲꨅ္ꨮꨵေꨀꨣꨳမꨯꨤပꨓ္ ေပꨣးꨡမ္ꨲလူဝ္ꨲꨅ္ꨮꨵေꨀꨣꨳ
ထြꨓ္ဝꨯꨵမꨤꨯမꨓ္းꨓꨓ္ꨵꨓꨣꨲ။
ꨡꨓ္တꨰမ္ꨳဝꨯꨵလူိꨀ္ꨳꨡꨓ္ဝꨣꨳꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ ꨓꨱꨀ္းတူꨉ္းလူးေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးထꨰင္ꨳꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳꨡူိဝ္ꨳꨓꨓ္ꨵ

ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ လူိꨀ္ꨳꨡဝ္ꨡꨓ္ပꨱꨓ္High Sensitivityꨓꨓ္ꨵတꨣꨵ
ေပꨣးလူိꨀ္ꨳꨡဝ္ꨡꨓ္တ္ꨮꨳသုတ္းꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ ေပꨣးငိꨓ္းသꨱင္ေမꨣးတꨤꨓ္ꨲ꨸ေꨀꨣꨳ ꨕူင္းꨟဝ္ꨳꨓꨯꨵꨟြင္ꨵꨀမ္းလꨱဝ္ယဝ္ꨵဝꨣꨳ
( ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨅဝ္ꨳေꨀꨣꨵꨓုိင္ꨳဝꨣꨳ ေပꨣးꨡဝ္ꨡꨓ္တ္ꨮꨳသုတ္းꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ ꨀꨯꨲꨁꨓ္ေꨀꨣꨳꨟြင္ꨵꨀမ္းလꨱဝ္ဝꨣꨲ)


ꨀမ္းꨓꨯꨵလူိꨀ္ꨳသꨱင္မꨓ္းꨓꨱꨀ္းတီꨳNotification sound Selectionꨓꨓ္ꨵတꨣꨵ

လူိꨀ္ꨳတူꨉ္းေသꨡꨓ္꨸ေသ ꨕိဝ္လူမ္းတူꨉ္းꨬလꨳꨀမ္းꨓꨯꨵ
ꨕူင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲေတꨟြင္ꨵဝꨣꨳꨟုိဝ္ꨡꨓ္ဝꨣꨳꨓꨓ္ꨵ။ꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ (ꨀုꨓ္ꨟꨱင္-ဝꨤꨓ္ꨳလဝ္း)
ေတသုိပ္ꨲꨁတ္းꨅ္ꨮထꨰင္ꨳယူꨲ


ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္သင္ဝꨣꨳလꨯꨳꨅ္ꨮꨓꨯꨅုိင္ ꨓꨱꨀ္းပꨓ္တီꨳLinkꨕꨯꨤꨲတ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵꨬလꨳ
Posted by တꨯးꨓုမ္ꨲ at 10:43 PM

Sociable

Groupon Daily Deals